ഊട്ടിയിൽ നിന്നൊരു ‘വിജയ’ കഥ…

ഊട്ടിയിൽ നിന്നൊരു ‘വിജയ’ കഥ...

ഊട്ടിയിൽ നിന്നൊരു ‘വിജയ’ കഥ…

വിജയത്തിലെത്താതെ പോയ ഒട്ടേറെ സംരംഭങ്ങളുടെ കഥകൾ വിജയനു പറയാനുണ്ട്. കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ പെരിങ്ങോം സ്വദേശി…

No Comments

Post A Comment